Gebruikersovereenkomst

Door het gebruik van de Diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via de Diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. 

Wij raden je daarom aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze Diensten verderzet.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze gebruikersvoorwaarden  en het privacybeleid en Cookiebeleid in acht te nemen.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de Diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. Webpool New media Productions is niet verantwoordelijk voor deze externe websites.

 

Webpool New Media Productions biedt diensten aan van entertainment, informatie, opnames, events en liefdadigheid, ongeacht het platform (bijvoorbeeld televisie, websites, apps), waarbij we op een al dan niet gepersonaliseerde manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, te informeren, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame).

Het onderhoud en de ontwikkeling van de Diensten kan Webpool New Media Productions ertoe verplichten de diensten gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat Webpool New Media Productions daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. Webpool New Media Productions verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik, zoals maar niet beperkt tot reverse engineeren, decompileren, uit elkaar halen, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken van de diensten is verboden.

Onze Diensten zijn bestemd om voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van Content) is verboden. Je mag de normale werking van onze Diensten niet hinderen, en verbindt je ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps:

  1. De Diensten enkel gebruiken voor wettige doeleinden;
  2. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Webpool New Media Productions of van de auteurs, in de ruime zin, die auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden;
  3. Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere gebruikers van onze Diensten;
  4. Geen spam, kettingbrieven of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze Diensten;
  5. Geen virussen of andere malware verspreiden;
  6. Geen adblockers gebruiken of installeren, die tot gevolg hebben dat op enige wijze reclame-uitingen of Content geweerd worden op onze websites of apps. Je gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden; 
  7. De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;
  8. Geen middelen gebruiken voor het doorzoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);
  9. Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder;
  10. Geen valse identiteit aannemen met de bedoeling of die tot gevolg hebben het misleiding van derden;

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om je de toegang  tot onze website te weigeren.

Door het gebruik van deze diensten verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen of –indien minderjarig- dat je voorafgaande geldige toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden. 

De diensten  zijn beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van Webpool New Media Productions  of haar licentiegevers.
 
Webpool New Media Productions verstrekt je een persoonlijke, niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, d.w.z. weergave van de Content van de Diensten en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webpool New Media Productions niet toegestaan.

Onze diensten bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Webpool New Media Productions deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Webpool New Media Productions enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Webpool New Media Productions kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.